Kanun ve Yönetmelikler

Şebinkarahisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2547 sayılı Kanunla kurulan ve bu Kanuna göre faaliyetlerini sürdüren bir eğitim-öğretim kurumudur. Yöneticiler ve çalışanlar 2547 sayılı Kanun yanında aşağıda belirtilen diğer Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olarak hedeflerini ve misyonunu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

-Anayasa
-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu
- 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
- 3843 sayılı İkinci Öğretim Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 6245 sayılı Harcırah Kanunu
- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
- 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
- 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanun
- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
- 7201 sayılı Tebligat Kanunu