Dönem Stajı Hakkında!

01 Ağustos 2023 Salı

                                                  STAJ DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE;
 1. Öğrencilerin 3+1 eğitim modeli kapsamında dönem stajı yapmaya hak kazanması için, genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 1,80 veya daha yüksek olmalıdır.
 2. Not ortalaması 1,80’in altında olan öğrenciler, takip eden dönem için staja çıkma hakkına sahip değildirler. Ders döneminde gerekli başarıyı gösterir ve not ortalamaları 1,80 ve üzerine çıkarsa takip eden dönemde staja çıkabilirler.
 3. Dönem stajı yapmaya hak kazanan öğrencilerin bir kısmı güz döneminde, bir kısmı da bahar döneminde olmak üzere iki ayrı dönemde staja çıkar. Bu dağılımı Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Staj Komisyonu Başkanı belirler.
 4. Güz ve bahar döneminde staja çıkacak öğrenciler karşılıklı anlaşarak kendi aralarında staj dönemlerini değiştirebilirler. Bu durumu öğrenciler bölüm başkanı tarafından belirlenen süre içerisinde Staj Komisyonu Başkanı’na bildirmek ve onay almak zorundadır.
 5. Staja çıkacak öğrenciler ders kayıtlanma haftasında “işyeri eğitimi”, “işyeri uygulaması” ve “staj” isimli üç dersi de seçmelidir. Bu üç dersin AKTS yükü 30’dur. Öğrenciler bu derslerin yanında alttan aldıkları dersleri de seçmek zorundadırlar. Eğer alttan alınan derslerin AKTS yükü 15’in üzerinde ise o öğrenci staja çıkamaz. (Bir öğrenci bir dönemde azami 45 AKTS ders yükü alabilir.)
 6. Staja çıkacak öğrenciler, Giresun Üniversitesi Mesleki Uygulama Yönetimi Sistemi (MUYS) (https://muys.giresun.edu.tr/ ) üzerinden kayıt oluşturmalıdırlar. Staj için gerekli tüm evraklar bu site üzerinden temin edilmelidir.
 7. Staja çıkan öğrencilerin oluşturacağı dosya için 5 adet belge gereklidir. Bunlar; İşyeri Uygulaması Kabul Formu ve İşyeri Staj Sözleşmesi ( Staja başlamadan önce doldurulması ve imzalanması gerekiyor), İşyeri Değerlendirme Formu ve Puantaj ( yoklama listesi ve staj sorumlusu değerlendirme formunu içerir. Staj bitiminde staj yapılan kurum tarafından kapalı müdürlü zarfta okula gönderilir.) Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu ve Staj Raporu ve Defteri ( istenildiği dönemlerde danışman hocaya teslim edilir.)
 8. Evraklar tam ve eksiksiz bir şekilde doldurulur ve imza için gerekli mercilere iletilir. Eksik, yanlış bilgi bulunan veya öğrenci tarafından imzalanmayan belgeler kurumumuz tarafından onaylanmaz.
 9. Staj evrakları üçer nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshaların biri talep edildiği anda staj yapılan kuruma, bir nüshası da staj bitiminde danışman hocaya teslim edilir.
 10. Staj başlangıç ve bitiş tarihleri, akademik takvimde yazan ders başlama ve bitiş tarihleri ile aynıdır.
 11. Staj dönemi 14 haftadır (70 iş günü). Vize ve final haftaları staj dönemine dâhil değildir.
 12. Staj dönemini Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda geçirecek olan öğrencilerin, bu durumu danışman hocalarına bildirmesi yeterlidir. İl dışında staj yapacak öğrenciler ise o ilin il sağlık müdürlükleri ile iletişime geçmelidirler. Özel sağlık kurumlarında staj yapacak olan öğrenciler ise direkt olarak kurum ile irtibata geçebilirler.
 13. Stajını özel kurumlarda yapacak olan öğrenciler eğer staj yaptıkları kurumdan ücret alacak ise, takip eden ayın 10’una kadar hesaplarına yatan ücretin dekontunu okulun öğrenci işlerine bildirmesi gerekir.